Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad hållbarhet och ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna

Publicerad

Placeringsreglerna ska moderniseras och fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen idag. Syftet med förslagen är att skapa mer hållbara fonder som ger högre avkastning och därmed högre framtida pensioner.

– Det är viktigt att AP-fonderna går före och visar att det går att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt förvalta medlen så att de ger en hög avkastning. Det känns bra att kunna gå till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt och som har pensionsgruppens stöd, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I propositionen föreslås att det införs ett nytt mål för placeringsverksamheten - att fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Dessutom föreslås att fonderna inte behöver ha lika stor andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel illikvida tillgångar samt att de inte längre behöver överlämna en andel av tillgångarna till extern förvaltning.

– AP-fonderna ska ge bästa möjliga avkastning och nu får de genom friare placeringsregler bättre förutsättningar att göra det jobbet, säger Per Bolund.

Förslaget innebär att fonderna kan placera en större andel av sina fondmedel utanför börsen samtidigt som de inte behöver ha lika stor andel placerade i räntebärande värdepapper. Detta ökar möjligheterna till en bra avkastning, säger Per Bolund.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna ska tas fram i Regeringskansliet under hösten 2018. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom propositionen.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00