Innehållet publicerades under perioden

-

Samtal om ökad hållbarhet och ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna.

Finansmarknadsminister Per Bolund bjuder in till ett samtal kring regeringens förslag om ökad hållbarhet och ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna.

Tid:
Plats: Strömsalen, Rosenbad

Anmälan till pressekreterare Martin Kling

Välkomna!

Bakgrund
Regeringen vill modernisera lagkraven för hur Första-Fjärde AP-fondernas fondmedel ska förvaltas. Syftet är att modernisera reglerna för hur dessa fonder investerar våra framtida pensioner för att bli mer hållbara, och samtidigt möjliggöra hög avkastning och på så sätt högre framtida pensioner. För att berätta mer om bakgrunden och målet med förslaget samt svara på frågor bjuder finansmarkandsminister Per Bolund in till ett samtal. Förslaget remitterades till lagrådet den 24 maj i år och regeringen har för avsikt att lämna en proposition till riksdagen inom kort.

Regeringen föreslår att det införs ett nytt mål för placeringsverksamheten - att fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Dessutom föreslås att kravet på en minsta andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk sänks, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel illikvida tillgångar samt att kravet på att överlämna en andel av tillgångarna till extern förvaltning tas bort.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00