Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram kunskapsstöd för vård och behandling vid intersexvariationer

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens personal om vård och behandling vid intersexvariationer.

– Personer med intersexvariationer har länge varit en osynliggjord grupp. Det finns både ett stort kunskapsbehov inom vården men också ett informationsbehov, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i kunskapsstödet ska Socialstyrelsen även ta fram information riktad till personer med intersexvariationer och vårdnadshavare som kan beröras. I uppdraget ingår att analysera hur patienternas rätt till information om den medicinska historiken ska kunna säkerställas.

I uppdraget ingår även att Socialstyrelsen ska sprida det befintliga kunskapsstödet om vård och behandling vid könsdysfori till hälso- och sjukvårdens profession till andra berörda.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Intersexvariation och könsdysfori

Intersexvariation är en benämning som används för tillstånd där kroppen inte enkelt går att avgöra kön utifrån föreställningen om två biologiska kön. Det finns ett stort antal intersexvariationer. Gemensamt för dessa är att någon eller några kroppsliga egenskaper skiljer sig från det som anses som ”normalvariationer” i sådan omfattning att det kan bli föremål för diagnos. De egenskaper det här rör sig om är könskromosomer, inre könsorgan/könskörtlar, yttre könsorgan och hormonnivåer. De variationer som diagnostiseras är både sinsemellan och inom respektive kategori olika och har olika orsaker. De yttrar sig på olika sätt och påverkar individen i olika stor omfattning. Intersexvariationer kan upptäckas under barndomen, i puberteten eller i vuxen ålder.

Könsdysfori är en benämning som används för psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön personen blivit tilldelad. Könsdysfori är individuell. Den kan omfatta olika kroppsdelar och variera i intensitet och omfattning över tid eller mellan olika sammanhang. Lidandet kan ha såväl psykiska som sociala aspekter. Könsdysfori kan bli föremål för olika diagnoser, beroende på vilken av de internationella sjukdomsklassifikationerna (ICD eller DSM) som används. En del utgår primärt från individens lidande eller upplevda hinder, andra tar sin utgångspunkt i identifikationen med ett visst kön.

Källa: Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)