Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning om samordning av särskilda persontransporter överlämnad

Publicerad

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnade idag betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning, SOU 2018:58, till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Dessa transportformer räknas till sådana tjänster som utgör kärnan i välfärdsuppdraget. Samhällets kostnader för särskilda persontransporter uppgår till drygt 9 miljarder årligen. Med en demografisk utveckling med fler äldre och fler skolbarn finns anledning att hitta former för effektivisering och hållbara transporter.

Utredningens uppdrag har varit att fokusera på möjligheter till ökad samordning utan att det ska innebära en försämrad kvalitet för resenärerna. I utredningen föreslås bland annat:

• En ny lag om särskilda persontransporter som ska ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst.

• Fortsatt frivillighet för överlämnande av huvudmannaskap för särskilda persontransporter från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter.

• Krav på ökad samordning både vad gäller administration och trafik.

• Krav på systematiskt kvalitetsarbete med tillsyn från Transportstyrelsen.

• Utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst.

• Ny avgiftsprincip för riksfärdtjänst med ett maxpris för resa med taxi eller specialfordon. Egenavgift för resa med kollektivtrafik ska motsvara det faktiska biljettpriset.

• Då tillgången till nationell statistik inom särskilda persontransporter finns tillgänglig i varierande grad föreslår utredningen att Trafikanalys i samråd med Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att utreda förutsättningarna för framtagande av kompletterande nationell statistik för särskilda persontransporter avseende utbud, kvalitet, kostnader och resande.

– Vi kan konstatera att många kommuner av effektivitetsskäl redan har lämnat över färdtjänsten till den regionala nivån. Genom ökade krav på samordning och utökade möjligheter till att samordna exempelvis med skolskjuts kommer kommunerna att fortsatt kunna effektivisera och erbjuda en bättre service till sina kommuninvånare. Resenärer behöver väl fungerande transporter och förslagen till utökad och förbättrad samordning, införande av systematiskt kvalitetsarbete, ökad tillsyn samt vidareutvecklad statistik kommer sammantaget att öka kvaliteten i transporterna, säger utredaren Anita Johansson.

Presskontakt

Anita Johansson
Utredare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-377 60 06