Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handlingsplan för att förverkliga det nationella skogsprogrammet

Publicerad

Igår fattade regeringen beslut om en handlingsplan och ytterligare nio åtgärder för att göra verkstad av det nationella skogsprogrammet. Handlingsplanen omfattar så här långt närmare 90 åtgärder under mandatperioden som alla bidrar till att nå skogsprogrammets vision och mål.

Den 17 maj beslutade regeringen om Sveriges första nationella skogsprogram. I och med dagens regeringsbeslut finns det en handlingsplan på plats som samlar alla regeringens insatser under mandatperioden som bidrar till att uppnå skogsprogrammets mål och vision. Handlingsplanen innehåller närmare 90 åtgärder och idag har regeringen fattat beslut om nio av dessa.

- Det nationella skogsprogrammet ska vara en ledstjärna för skogspolitiken under en lång tid framöver. Handlingsplanen samlar många konkreta åtgärder inom flera politikområden. Den innehåller också kommande satsningar som ska bidra till en växande fossilfri bioekonomi, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

De nio åtgärder som regeringen har fattat beslut om i dag:

  • Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. 5 miljoner 2018, 3,5 miljoner kronor 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk. 2 miljoner 2018, 1 miljon kronor 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att bistå i arbetet inom internationella skogsfrågor. 4,3 miljoner kronor 2018 och 1,7 miljoner kronor 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att genomföra och förbereda en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU. 0,7 miljoner kronor 2018 och 1,0 miljoner kronor 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet. 2,5 miljoner 2018 och 3,5 miljoner 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen att stödja regionala dialoger och insatser i arbetet med regionala skogsprogram. 17 miljoner under 2018 och 9 miljoner under 2019.

  • Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB. 0,5 miljoner 2018 och 0,5 miljoner 2019.

  • Uppdrag till Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om arealen skogsmark. 0,5 miljoner 2018 och 0,5 miljoner 2019.

  • Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att utforma ett ändamålsenligt utbildningspaket för älgförvaltning. 1 miljon under 2018.

- Detta är den första handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet och vi har ett stort fokus på offentliga insatser. Regeringen kommer löpande att ta fram fler handlingsplaner eftersom det är ett långsiktigt arbete. Vår förhoppning är att skogssektorn och samhället i stort medverkar med åtgärder till förverkligandet av visionen och målen. Förutsättningarna för att det ska bli ett framgångsrikt genomförande av skogsprogrammet är engagemanget och insatserna från företag, organisationer och intressenter i skogens hela värdekedja tillsammans med myndigheter, universitet och högskolor och regeringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Skogsprogrammet

Skogsprogrammet tar avstamp i visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogsprogrammets fem fokusområden:

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen