Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Insatser för äldre med demenssjukdom och multisjuka äldre

Publicerad

Äldre personer ska få rätt vård och omsorg, oavsett om den sker i landsting eller kommun. Nu skjuter regeringen till 12 miljoner för ett flertal insatser med syfte att förbättra vård- och omsorgskedjan för bland annat äldre med demenssjukdom och multisjuka äldre.

– När en äldre person har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en individuell plan upprättas. Regeringen anser att kunskapen om befintlig lagstiftning måste ökas för att människor som behöver samordnad vård och omsorg ska kunna få rätt hjälp i hela vårdkedjan, säger äldreminister Lena Hallengren.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 8 miljoner kronor för att ta fram material och utbilda personal i att använda verktyget SIP, samordnad individuell plan, i hela vård- och omsorgskedjan. Syftet med SIP är att äldre personer och personer som är multisjuka med stora samordningsbehov ska få rätt hjälp oavsett om den sker i landsting eller kommuner. Användandet av SIP finns sedan 2010 inskriven i socialtjänstlagen.

SKL får även 2 miljoner för att utveckla kvalitetsregistret Senior Alert, vilket har bäring på användandet av SIP. Senior Alert är ett kvalitetsregister som personal inom både kommuner och landsting har tillgång till där de kan följa upp sitt arbete med samordning och kvalité. SKL ska utföra sitt arbete med SIP och Senior Alert i samarbete med Svenskt Demenscentrum och resultatet ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Utöver detta får Svenskt Demenscentrum 2 miljoner för att ta fram informationsmaterial och verktyg för de som arbetar med omsorg och vård av personer med demenssjukdom. Syftet med materialet är att kommunikation och samordningen ska bli bättre. Arbetet ska ske i dialog med SKL och Socialstyrelsen. Informationsmaterialet och verktygen kommer att finnas på Svenskt Demenscentrums webbplats och vara kostnadsfritt att använda för personal inom vård och omsorg.

Fakta om SIP

En SIP, samordnad individuell plan, innehåller en samlad beskrivning av alla pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser för en person. Den ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för personen.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier