Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler mot utländska månggiften

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över hur det kan stoppas att utländska månggiften erkänns i Sverige.

– Månggiften ska inte erkännas i Sverige och vi behöver se över den kvarvarande lucka i lagstiftningen som möjliggör detta. Månggifte motverkar jämställdhet och kan enligt FN ha allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Det är inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Ett månggifte som har ingåtts utomlands av en person som är svensk medborgare eller har sin hemvist här ska normalt inte heller erkännas i Sverige. Samtidigt har förekomsten av månggiften i Sverige ökat, inte minst genom ett ökat antal asylsökande som inte har tidigare anknytning till Sverige.
Det är angeläget att lagstiftningen är tydlig och regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur det kan förhindras att utländska månggiften fortgår i Sverige. Utredningen ska också redogöra för vilka rättsliga konsekvenser som kan uppstå när ett utländskt månggifte inte tillåts fortsätta i Sverige och hur orimliga konsekvenser för berörda personer kan undvikas.

Utredare Anne Kuttenkeuler

Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd i Svea hovrätt, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i januari 2020.

 

Fakta

Skatteverket uppskattar att knappt 170 personer i Sverige i dag är registrerade i månggifte, varav merparten är män. Dessa knappt 170 personer har sammanlagt cirka 350 makar. Ett knappt 40-tal har minst två makar folkbokförda i Sverige. Cirka 15 av dessa är folkbokförda på samma adress som minst två av sina makar. Övriga är inte folkbokförda med flera makar på samma adress.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00