Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige

Publicerad

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Just nu är industrins investeringar i Sverige rekordhöga och för att stödja denna utveckling tog regeringen idag beslut om två nya uppdrag till Tillväxtverket. Det första uppdraget innebär att Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Det andra uppdraget ger Tillväxtverket ytterligare möjligheter att underlätta industrins och industrinära tjänsteföretags kompetensförsörjningsarbete.

– Svensk industri fortsätter att investera tungt i Sverige och många företag flyttar också hem produktion hit igen. Detta är en utveckling som jag vill stödja. Dels för att göra det enklare för företag som har en produkt som de vill tillverka, att hitta industri i Sverige som kan tillverka den – så slipper de förlägga produktionen på andra sidan jorden. Och dels för att stärka industrins kompetensförsörjning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mer tillverkning i Sverige

Tillväxtverket får i uppdrag att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Uppdraget riktar in sig på att underlätta för företag som har eller håller på att utveckla en produkt som ska tillverkas, så att de kan hitta aktörer i Sverige som kan stå för tillverkningen. Detta ska ske genom att:

  • Sprida kunskapen hos innovativa företag om möjligheterna i Sverige för tillverkning av prototyper, pilotserier och i full skala. 
  • Utveckla matchning som kopplar ihop aktörer som har produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda relevant tillverkningskapacitet.
  • Öka möjligheter till rådgivning kring val av produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller prototyper.

Huvuddelen av uppdraget består i att fördela medel till projekt hos aktörer som sammantaget kan främja delmålen ovan. Inledningsvis ska även en kartläggning genomföras av befintliga initiativ för att synliggöra eller matcha utbud och efterfrågan på tillverkningskapacitet.

Inom ramen för uppdraget får Tillväxtverket totalt 20 miljoner kronor för 2018 och 2019. Slutredovisning av uppdraget ska ske till Näringsdepartementet senast den 30 april 2020.

Utökning av uppdrag för industrins kompetensförsörjning

Regeringen förlänger och utökar idag uppdraget (dnr N2016/06227/FÖF) att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning. Se länk i genvägar till pressmeddelande: Nya pilotprojekt för kompetensförsörjning.

Ändringen av uppdraget innebär:

  1. En förstärkning av genomförandet av det pågående uppdraget med att i) sprida information om nyttan med kompetenskartläggning, ii) besluta om stöd för kompetenskartläggning och validering inom företag, samt iii) följa upp och identifiera förändrade kompetensbehov hos små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag.
  2. En breddning av uppdraget till att omfatta insatser för att arbeta med en strategisk plan och mer långsiktigt kompetensförsörjningsarbete i företaget efter att validering, eller annan typ av kartläggningsarbete, har genomförts.  Ett annat perspektiv som ska plockas in är behovet av helt ny kompetens och rekryteringsstrategier för företagen. Kompetensförsörjningsarbetets nära koppling till företagets affärsutvecklingsambitioner bör vara en utgångspunkt. Tillväxtverket får i viss utsträckning låta medlen användas till kompetensutvecklingsinsatser som identifierats i genomförda valideringar.

Inom ramen för uppdraget får Tillväxtverket totalt 10 miljoner kronor för 2018 och 2019.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 september 2018, den 31 mars 2019 samt den 30 augusti 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Vad gör regeringen för industrin?

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi - Smart Industri - är ett viktigt steg i arbetet med att dra nytta av det fönster för nyindustrialisering som nu finns. Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. I juni 2016 presenterade regeringen 45 åtgärder i en första handlingsplan för att stärka förutsättningarna för industrin att klara av den ökande internationella konkurrensen och det omvandlingstryck som industrin står inför, framförallt drivet av digitaliseringen och krav på omställning till hållbar produktion. I december 2017 lanserade regeringen 37 nya åtgärder i en andra handlingsplan för Smart Industri. Arbetet med att vässa Sveriges konkurrenskraft och förbättra industrins villkor i Sverige får aldrig stanna av.