Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på ökad digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Publicerad

Regeringen kommer imorgon torsdag att besluta om att ge Tillväxverket i uppdrag att utveckla och genomföra ett program för att öka kunskapen hos småföretags ledningar och styrelser om hur företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Syftet med uppdraget är att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket får 5 miljoner kronor per år 2018-2020.

– Programmet ska öka företagens förmåga att utnyttja digitaliseringen för affärsnytta samt att hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Statens tidigare framgångsrika satsning "digitaliseringslyftet" kompletteras därmed på ett sätt som stärker och framtidssäkrar svenska småföretag, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Tillväxtverket ska utveckla och genomföra ett kompetenshöjande program med målgruppen småföretags ledningar och styrelser. Programmet ska leda till att:

  • Inspirera deltagarna att öka sin användning av digitaliseringens möjligheter i sin affärsutveckling som en integrerad del av företagets strategiska beslutsfattande, med syfte att främja företagets affärsverksamhet.
  • Ge ökad kunskap hos de deltagande företagen om aktörer som kan bistå dem i digitalisering av sin verksamhet.
  •  Utveckla metoder och verktyg för att stärka företag i deras strategiska styrelsearbete. Dessa metoder och verktyg bör vara skalbara och möjliga att sprida till små tillväxtföretag eller aktörer som erbjuder kompetens- och utbildningsstöd för företagsledningar och styrelser.
  • Öka utbud av målgruppsanpassade utbildningar och stöd kring digitalisering av företag.

Tillväxtverket ska i genomförandet av uppdraget samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra relevanta aktörer som på olika sätt stöttar småföretagens digitalisering.

Tillväxtverket ska lämna en lägesrapport för uppdraget till
Näringsdepartementet senast den 31 december 2019. En slutrapport med redovisning av resultat, lärdomar och hur medlen har använts ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Faktaruta

Regeringen skriver i strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) att det är viktigt att hela det svenska näringslivet ges bästa möjliga förutsättningar att verka i och bidra till den digitala ekonomin.