Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

Publicerad

Regeringen beslutade den 5 juli om en utredning rörande näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

En av de viktigaste prioriteringarna i försvarsbeslutet från 2015 är att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Som ett led i detta har regeringen under de senaste tre åren beslutat om en rad inriktningar och planeringsanvisningar till myndigheter som har ett särskilt ansvar samt landsting, kommuner och frivilliga försvarsorganisationerna för att återuppta totalförsvarsplaneringen.

Samhällsviktig verksamhet som tidigare drevs i offentlig regi utförs i dag i stor utsträckning av företag med olika typer av ägarförhållanden. Detta ställer delvis andra krav på totalförsvarsplaneringen till skillnad mot vad som gäller för offentlig verksamhet. Samhällets beredskap är dimensionerad för fredstida kriser och i väsentlig utsträckning saknas förmåga att möta de krav som höjd beredskap och då ytterst krig skulle medföra. Det finns därför ett behov av att utreda näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, regionala och lokala nivån kan ske i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst krig. Det föreligger också ett behov att stärka den försvarsmateriel-relaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.

I utredningens direktiv ingår bland annat att lämna förslag på hur totalförsvarsviktiga företag vid höjd beredskap och då ytterst i krig ska kunna leverera varor och tjänster enligt olika avtalsformer med staten och andra offentliga aktörer samt att lämna förslag på åtgärder för att stärka försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen, inklusive både materiel och kompetens. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.

Regeringen återkommer med beslut om särskild utredare.

 

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00