Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Läroplansändringar för att främja ökad trygghet och studiero

Publicerad

Trygghet och studiero i skolan är viktigt för att ge både elever och skolans personal en god arbets- och lärandemiljö. I sitt slutbetänkande konstaterade Skolkommissionen att det finns problem med lärandemiljöerna på många av landets skolor. Många elever upplever bristande studiero och att andra elever stör ordningen på lektionerna. Med utgångspunkt i Skolkommissionens förslag har regeringen därför i dag fattat beslut om ändringar i läroplanerna i syfte att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero.

– Skolkommissionen samlade profession och forskning i den största samlade reformagendan för svensk skolan på decennier. Det handlar om ökat statligt ansvar för skolans finansiering, lagstiftning och åtgärder mot segregation. Nu genomför vi de läroplansförändringar för trygghet och studiero som Skolkommissionen föreslog, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har i dag fattat beslut om ändringar i läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, i läroplanen för sameskolan och i läroplanen för gymnasieskolan. I läroplanerna förtydligas nu rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven, genom egen ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också.

Ändringarna bygger på Skolkommissionens förslag i betänkandet Samling för skolan (SOU 2017:35).

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.