Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndighetsstrukturen inom minoritetspolitiken ska utredas

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

– Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden. Jag är glad över att vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsför-ändringar och vid behov lämna förslag till förändringar,
  • analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet, ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till förändringar, och
  • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska utredas utifrån sex utgångspunkter: 1) säkerställd efterlevnad av rättigheter, 2) centralt och samlat ansvar, 3) behovet av bred kompetens, 4) tydlighet och förutsägbarhet, 5) effektivitet, långsiktighet och styrning, samt 6) Sametingets ansvar.

Förslag som lämnas ska syfta till att se till att ansvariga myndigheter på bästa sätt bidrar till att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter, och till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har expedierats.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

I dag är det myndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget som har ett gemensamt ansvar för samordning och uppföljning av minoritetspolitiken. I myndigheternas ansvar ingår bl.a. att verka för genomförandet av de nationella minoriteternas rättig¬heter på statlig, regional och kommunal nivå, samt att främja samordning och samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar även för samordning och uppföljning av strategin för romsk inkludering.

Regeringen anför i skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) att det finns ett behov av att stärka samordningen, utvecklingen och uppföljningen av minoritetspolitiken och att myndighetsstrukturen med detta ansvar därför bör utredas och analyseras närmare.