Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

– Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt granska information och nyheter vi tar del av. Desinformation, propaganda och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi behöver alla stå emot det och stå upp mot det, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att:

  • samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående MIK-insatser, 
  • sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnor och mäns, flickor och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt identifiera kunskapsluckor på området, 
  • sammanställa och sprida goda exempel på metoder som förebygger och motverkar förekomsten och effekterna av desinformation, propaganda och näthat, 
  • analysera behovet av fortsatta insatser i dialog med berörda aktörer och vid behov lämna förslag på hur utredarens insatser och analyser kan tas vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har expedierats.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Carl Heath

Carl Heath är chef för digitalisering och lärande på RISE - Research Institutes of Sweden. Han är verksam inom tillämpad forskning i gränslandet mellan digitalisering, utbildning och interaktionsdesign. Det senaste decenniet har Carl aktivt arbetat med frågor kopplade till samhällets digitalisering, ofta med fokus på utbildning och demokrati.

Bakgrund

I regeringens demokratistrategi Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara beskrivs desinformation, propaganda och näthat som utmaningar som riskerar att ha en negativ inverkan på det demokratiska samtalet och som kan bidra till att underminera demokratin på sikt. Desinformation, propaganda och näthat sprids idag snabbt via sociala medier. Debattklimatet har blivit hårdare och det finns människor som undviker att delta i det demokratiska samtalet på grund av rädsla för hot och hat. I förlängningen finns en risk att det demokratiska samtalet blir mer ensidigt och polariserat. Barn, unga och vuxna behöver därför stärka sina kunskaper och förmågor för att bli mer motståndskraftiga mot desinformation, propaganda och näthat.