Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya åtgärder mot vattenbrist

Publicerad

Sommarens långvariga värme och torka har påverkat många delar av samhället. Inte minst har torkan inneburit en stor inverkan på grundvattennivåerna i både stora och små grundvattenmagasin, samt lett till låga flöden i flera vattendrag och sjöar. Regeringen ser behov av ytterligare åtgärder för att motverka vattenbrist.

För tredje året i rad har delar av Sverige en ansträngd situation vad gäller tillgång till dricksvatten. Den senaste mätningen från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på ett antal platser. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

− Klimatförändringarna är här och de kommer i allt högre grad påverka tillgången till dricksvatten i Sverige. De senaste somrarna har det blivit tydligt att detta ställer nya krav på både förebyggande åtgärder och samhällets beredskap. I allt för lång tid har vi tagit vattnet för givet, det är hög tid att sluta med det, säger miljöminister Karolina Skog.

Både regeringen och de statliga myndigheterna arbetar aktivt med både förebyggande arbete mot vattenbrist och hantering av akuta situationer i berörda delar av landet. Regeringen ser efter sommarens svåra torka och den nu på flera håll rådande vattenbristen behov av ytterligare åtgärder. Regeringen vill därför finansiera nya åtgärder om totalt 35 miljoner kronor 2019 samt 50 miljoner kronor per år för 2020 och 2021. Medlen ska gå till:

  • Nödvattenplanering och nödvattentankar – Regeringen resursförstärker Livsmedelsverket för att kunna fortsätta genomföra särskilda satsningar för att stödja kommunerna i deras nödvattenplanering, t ex. de särskilda nödvattenövningar som tidigare genomförts. Regeringen finansierar också inköp av nödvattentankar.
  • Regionala vattenförsörjningsplaner - Regeringen vill säkerställa att alla län i Sverige har en vattenförsörjningsplan. Regeringen vill därför avsätta särskilda medel dels till de län som idag saknar en plan, dels till samtliga län för att utveckla planerna så att de tar hänsyn till både kvalitet, kvantitet och prioritering av användare. Dessutom ska medel avsättas för att ta fram materialförsörjningsplaner.
  • Kunskapshöjande insatser om vatten - SMHI och SGU får medel för att utveckla kunskapen om vattenbalans och genomföra en kunskapshöjande insats riktad till landets kommuner för att ytterligare stötta det förebyggande och praktiska arbetet med situationer kopplat till vattenbrist och torka. Det kan exempelvis handla om att inrätta kommunal vattenrådgivning eller stöd i framtagande av kommunala vattenförsörjningsplaner.
  • Analys av framtida bevattningsbehov i livsmedelsproduktion - Klimatförändringarna kan innebära både längre perioder av torka och mer översvämningar i Sverige, men troligen också längre odlingsperioder. Det skulle kunna innebära möjlighet till ökad livsmedelsproduktion. Jordbruksverket får därför särskilda medel för att analysera behovet av framtida bevattning med avseende på klimat och ökad produktion. Myndigheten ska också analysera, anpassa och effektivisera teknik för bevattningssystem i syfte att hantera vattenproblematiken vid torka och översvämningssituationer.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00