Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya regler ska tydliggöra ansvarsfördelningen inom Sametinget

Publicerad

I dag överlämnades en proposition till riksdagen där regeringen föreslår ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet som ska träda i kraft den 1 juli 2019. Förslagen innebär bland annat vissa ändringar i Sametingets organisation.

I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Förändringarna innebär att det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan Sametingets olika funktioner: plenum, styrelsen och kanslichefen. Verksamheten kommer härigenom att kunna bedrivas effektivare bl.a. genom att oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och kanslichefen minskas.

Nya regleringar om offentlighet, ordning och ekonomiska förmåner

Regeringen föreslår även att andra bestämmelser tas in i sametingslagen:

  • Sametingets plenum föreslås få rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner, t ex pension, för ledamöter och ersättare.
  • Bestämmelser, dels om offentlighet vid Sametingets sammanträden, dels om att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och då också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
  • Det föreslås också en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i Sametinget. Den omfattar såväl Sametingets plenum som sammanträden i styrelsen och i nämnderna.
  • Bestämmelser om val till Sametinget, bl.a. tas kravet i sametingslagen på svenskt medborgarskap för att vara valbar till Sametinget bort. Förslagen innebär en större enhetlighet i valförfarandet vid de olika valen. Det kan bidra till ökad förutsebarhet och att stärka förtroendet för valens genomförande i Sverige

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.