Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Ökad digital kompetens ska lyfta kommuner och landsting

Publicerad

Regeringen har idag den 30 augusti beslutat att avsätta medel till en överenskommelse med SKL för att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting. Syftet med den gemensamma satsningen är att kommuner och landsting ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar.

- För att kunna leda måsta man förstå. Politiker och höga tjänstemän behöver stärka sin digitala kompetens för att kunna dra fördel av nyttan som den digitala transformationen innebär, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson. 

Kommuner och landsting står inför omfattande utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik för att erbjuda god service samt för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är nycklar för att möta dessa utmaningar.

- För privatpersoner och företag är det ointressant vilken offentlig aktör som tillhandahåller service – alla ska kunna förvänta sig att myndigheter, kommuner och landsting gör vardagen enklare med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Men då behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer inom den offentliga sektorn och därför genomför vi nu ett kompetenslyft för att vässa det digitala ledarskapet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Enligt överenskommelsen ska SKL:

  • utforma ett kompetenslyft avseende digital kompetens som stärker politikers, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematisk leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.
  • erbjuda politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner i kommuner och landsting möjlighet att ta del av kompetenslyftet. SKL ska överväga eventuella behov av prioriteringar, t.ex. avseende upplägg av kompetenslyftet och inom målgruppen politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner och landsting. I utformningen av kompetenslyftet ska SKL beakta ett jämställdhetsperspektiv och när relevant använda digitala arbetssätt och verktyg
  • utforma kompetenslyftet i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, efter att myndigheten har inrättats, i samråd med relevanta aktörer, såsom Post- och telestyrelsen inklusive Digitaliseringsrådets kansli, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt i dialog med Skolverket.

För denna överenskommelse beräknas regeringen avsätta totalt 10 miljoner kronor under perioden 2018–2020, med fördelningen 2 miljoner kronor 2018, 3 miljoner kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.