Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Publicerad

Statistik och undersökningar visar på utmaningar när det gäller utbildningen i fritidshemmen, vilket medför en risk för att alla elever inte får den utbildning som de har rätt till. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

Elevernas socioekonomiska bakgrund har sedan slutet av 00-talet fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Dessutom har pojkar generellt lägre skolresultat än flickor. Detta ställer krav på att alla delar av skolväsendet arbetar kompensatoriskt för att nå läroplanens mål. Utredaren ska därför föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag så att skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan utjämnas.

– Ett bra fritidshem och en stark fritidspedagogik spelar så stor roll för eleverna. Det kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag, stödja i lärandet och ge elever bättre verktyg för att arbeta tillsammans. Samtidigt har vi sett hur grupperna växt och förutsättningarna för lärarna på fritidshemmet försämrats. Regeringen har gjort flera insatser för att stärka fritidshemmet, både med statliga resurser och stärkt status för de som arbetar i fritidshemmet, men det finns mycket kvar att göra och jag ser fram emot utredningens förslag, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Granskningar visar att det finns en risk för att barn i pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, inte alltid får nödvändiga förutsättningar för utveckling och lärande. Därför ska utredaren även kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den förbereder barnen för fortsatt lärande. Vid behov ska utredaren lämna förslag på hur barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan främjas.

Linda Eskilsson utses till utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.