Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pilotprojekt för god och jämlik folkhälsa

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län i uppdrag att ta fram en plan för var sitt pilotprojekt. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete.

– För att nå regeringens mål om att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation krävs ett aktivt arbete på alla nivåer. En bättre och mer jämlik folkhälsa är ett gemensamt ansvar som inte bara kan tas av staten, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringens val av länsstyrelser baseras på geografisk spridning, etablerat samarbete med akademin, samt ett redan pågående internt arbete i linje med mål och syfte för pilotprojektet.

Uppdraget ska genomföras utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden; 1) det tidiga livets villkor, 2) kunskaper, kompetenser och utbildning, 3) arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4) inkomster och försörjningsmöjligheter, 5) boende och närmiljö, 6) levnadsvanor, 7) kontroll, inflytande och delaktighet samt 8) en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Respektive projektplan ska omfatta perioden för pilotprojektets genomförande, 2019–2020. Vardera länsstyrelse får för uppdraget disponera 1,5 miljoner kronor.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter