Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen ser över regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot

Publicerad

Regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen. Översynen ska leda till en ändamålsenlig och effektiv reglering av utlänningsärenden som omfattas av säkerhetsaspekter.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett värdefullt verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige. Lagen skapar också utrymme för åtgärder i de fall berörda personer av asylrättsliga skäl inte kan utvisas, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn. I en hemställan till regeringen har Säkerhetspolisen efterfrågat att vissa bestämmelser i lagen förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till. Säkerhetspolisen anser bland annat att den nuvarande regleringen för verkställighetsförvar är för snäv och att det leder till att personer som bedömts utgöra kvalificerade säkerhetshot mot Sverige måste försättas på fri fot i avvaktan på verkställighet av utvisningsbeslut.

Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, blir utredare.

Uppdragets del som gäller tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll ska redovisas senast den 28 februari 2019. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningen är ett resultat av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom överens om den 7 juni 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh