Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Språket är nyckeln till etablering – nu utreder regeringen sfi

Publicerad

Språket är en nyckel till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden. För att fler nyanlända ska lära sig svenska fortare måste sfi-utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till och kombination med annan vuxenutbildning.

Regeringen anser att det svenska språket är en viktig nyckel till etablering i det svenska samhället. Därför är det angeläget att sfi-elever får en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras behov och förutsättningar.

Förra året tog sfi emot drygt 163 000 elever. Alla huvudmän har inte samma resurser och erfarenheter, därför kan sfi-utbildningen skilja sig åt i de olika kommunerna. Det kan exempelvis handla om tillgången till olika former av stöd och individanpassning som kan hjälpa eleverna att nå målet med utbildningen.

För att se om sfi-utbildningen behöver förändras har regeringen nu tillsatt en utredning.

Regeringen utser Karin Sandwall till särskild utredare. Karin Sandwall är i dag föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

- Det svenska språket är en nyckel för att skapa sig en ny framtid i Sverige, för att söka jobb, studera och kunna delta i samhällslivet. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) måste hålla god kvalitet. Jag ser fram emot att de förslag utredningen kommer lägga för att höja kvaliteten och öka genomströmningen inom sfi, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Utredaren ska bland annat:
• Utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som omfattas av bestämmelserna om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, inklusive de som omfattas av utbildningsplikt.
• Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra utbildningar. I dag ska undervisningstiden i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod.
• Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning.
• Föreslå hur kompetensen hos obehöriga sfi-lärare kan förbättras.

Senast den 28 februari 2019 ska utredaren redovisa den del som handlar om förslag om att säkerställa att kommunen erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som deltar i etableringsinsatser. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Det här är utbildningsplikten

I samband med det nya etableringsprogrammet har regeringen infört en utbildningsplikt. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet, och som bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. En nyanländ som har kort utbildning, och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under tiden i etableringsprogrammet, ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.