Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens kulturråd ska förbereda kultursatsning i glesbygden

Publicerad

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder.
Satsningen ska genomföras under 2019–2020.

– ’Mer kultur till fler’ har varit min och regeringens paroll under hela mandatperioden, och det genomsyrar även detta uppdrag till Statens kulturråd. Det ska inte spela någon roll var i landet du bort – kulturen måste vara tillgänglig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras i form av tidsbegränsade pilotprojekt under perioden 2019–2020. Statens kulturråd ska inför satsningens början 2019 förbereda så att medel kan sökas av aktörer i hela landet och beslutas av myndigheten på ett ändamålsenligt och skyndsamt sätt. Myndigheten ska även säkerställa att medlen kompletterar övriga satsningar inom kultursamverkansmodellen. Satsningen aviserades i våras i regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (2017/2018:179).

Under satsningen ska Statens kulturråd även följa upp och sammanställa de erfarenheter som vinns inom pilotprojekten och sprida dessa till berörda aktörer i hela landet.

Uppdraget ska delredovisas den 15 november 2018 och slutredovisas den 15 mars 2021.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg