Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att redovisa behov av förstärkt kapacitet och satsning på fler utbildningsplatser för brandmän

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att med utgångspunkt i erfarenheter från sommarens skogsbränder analysera och redovisa behoven avseende materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften. Syftet är att i framtiden kunna hantera omfattande skogsbränder på ett bättre sätt. Pengar sätts också av för ökade utbildningsinsatser.

Sverige har under sommaren 2018 haft en extrem vädersituation som bland annat lett till flera omfattande skogsbränder. Svensk räddningstjänst har genomfört stora och utdragna insatser för att skydda människor, egendom och miljö. MSB har bistått i arbetet med förstärkningsresurser och Sverige har också fått ett betydande stöd från andra länder.

Svensk räddningstjänst behöver förstärkas. MSB ska redan den 14 september i år redovisa om det finns behov av ökade förstärkningsresurser när det gäller materiel, främst skogsbrandsdepåer, som de behöver för att kunna stärka arbetet inför nästa sommar.

Regeringen har från och med i år ökat MSB:s anslag med 34 miljoner kronor för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar. MSB har bland annat förstärkt utbildningen för brandmän och tagit fram en ny grundutbildning för deltidsbrandmän.

Redan inför kommande år har MSB begärt ytterligare 36 miljoner kronor för att möta det ökade kompetensbehovet. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2019 att föreslå att MSB:s resurser utökas med det som myndigheten har begärt. Utifrån sommarens händelser behövs mer underlag om behovet framåt. MSB ska ska inom ramen för regeringsuppdraget precisera de personella behoven ytterligare och återkomma senast den 31 januari 2019.

Regeringen vill också att MSB utreder vilka behov som finns och lämnar ett förslag till hur en fortsatt process för en förstärkt svensk förmåga från luften kan se ut. Denna del av uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2019.

– Hanteringen av de många och mycket omfattande skogsbränderna under sommaren 2018 har i många avseenden fungerat väl, men det står klart att resurserna varit begränsade. Regeringen fortsätter den långsiktiga satsningen på svensk räddningstjänst, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh