Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag underlättar hanteringen av banker i kris

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen.

Förslaget utgör en viktig komponent i EU:s krishanteringsregelverk som syftar till att öka motståndskraften hos banker i EU, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris.

I propositionen föreslås lagändringar för att genomföra direktiv (EU) 2017/2399. I detta direktiv ställs krav på en viss fordringsklass i den nationella förmånsrättsordningen. I propositionen föreslås därför bl.a. att en ny fordringsklass ska införas i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar. Regleringen syftar till att underlätta för bankerna att uppfylla krishanteringsregelverkets krav på skulder. Den föreslagna regleringen syftar även till att möta ett övergripande behov av harmonisering, minska risken för att borgenärer vid resolution hamnar i ett sämre läge än i konkurs och att underlätta och effektivisera resolutionsförfarandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 december 2018.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling