Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen bifaller överklagande av detaljplan i Uppsala

Publicerad

Regeringen har den 30 augusti beslutat att upphäva Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om detaljplanen för del av kvarteret Bredablick i Uppsala.

Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala.

Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till bl.a. riksintresset för kulturmiljövården och buller. Beslutet överklagades till regeringen.

Regeringen har bifallit överklagandet av länsstyrelsens beslut eftersom det enligt regeringens bedömning inte har visats att riksintresset och bullret utgör hinder mot den planerade bebyggelsen. Därmed står Uppsala kommuns beslut om att anta detaljplanen fast.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00