Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Så mycket tjänar svenska företag på EU:s frihandelsavtal

Publicerad

Sveriges exponering mot omvärlden leder till att det blir allt viktigare med bra handelsvillkor för hela ekonomin och för Sveriges konkurrenskraft.

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, dvs 2 miljarder kr per år. EU:s frihandelsavtal gör alltså svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på plats.

– Det är tydligt att EU:s frihandelsavtal ger stort mervärde för svenska företag och konsumenter. Med frihandelsavtalen har fler företag möjlighet att realisera affärsmöjligheterna på internationella marknader. Jag och regeringen vill göra allt vi kan för att stärka förutsättningarna för detta så att företag kan skapas, växa och exportera med bas i Sverige, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Utrikeshandeln bidrar till att koppla ihop politikområden som bara för ett par decennier sen var åtskilda. Sverige är en liten och öppen ekonomi som är beroende av omvärlden. Fler och fler företag specialiserar sig och blir en del av globala värdekedjor. Den nya beräkningen visar att det arbete som läggs på att förhandla om frihandelsavtal och informera företag om avtalen ger effekt och att det finns en outnyttjad potential i vissa frihandelsavtal som kan nyttjas bättre.

– Utvecklingen pekar dessutom på att vår framtida välfärd kommer i ökande utsträckning avgöras av våra handelsrelationer. Därför är en av regeringens viktigaste handelspolitiska prioriteringar att EU sluter nya frihandelsavtal, vilka kompletterar WTO:s grundläggande avtal, säger EU och handelsminister Ann Linde.

Beräkningarna visar följande:

Hög nyttjandegrad bland svenska företag

  • Svenska exporterande företag använder EU:s frihandelsavtal i hög grad. Nyttjandegraden är 78 procent av sin export till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.
     
  • Samtidigt kan vi notera att svenska importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta. Detta är något högra än EU-snittet på 90 procent.

Stor potential framöver

  • Det finns en outnyttjad potential i frihandelsavtalen – närmare en halv miljard kr för svenska exportföretag där möjligheten till sänkta tullar inte utnyttjas. En stor del av detta underutnyttjande gäller export till stora frihandelspartners som Sydkorea, Marocko och Mexiko.

  • För importen är potentialen endast 100 miljoner kr vilket är så mycket som importörer går miste om i sänkta tullavgifter per år. Detta betyder i slutänden ett högre pris för tillverkningsindustrin och konsumenten. Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till Sverige återfinns i importen från Sydkorea och Schweiz.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00