Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Alice Bah Kuhnke deltar på RIF-råd

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar vid EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 11 oktober. Rådet kommer bland annat att behandla rådsslutsatser om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna under 2017.

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Michael O’Flaherty, kommer att medverka vid rådsmötet för en diskussion med ministrarna. I samband med rådsmötet kommer Alice Bah Kuhnke ha ett separat möte med Michael O’Flaherty.

Rådsslutsatserna baserar sig på EU-kommissionens rapport om tillämpningen av stadgan under 2017, såväl inom EU-institutionerna som i medlemsstaterna. Utkastet till rådsslutsatserna innehåller skrivningar om att EU är en union av värden, vilket innebär respekt för människans värdighet, frihet, demokrati jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.  I rådsslutsatserna behandlas också olika rättighetsområden kopplade till stadgan, som t.ex. barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna

Stadgan om de grundläggande rättigheterna slår fast de grundläggande rättigheter som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste respektera när de genomför unionslagstiftningen. Stadgan är rättsligt bindande och innehåller bestämmelser om bl.a. rätten till liv, förbud mot tortyr, yttrandefrihet, icke-diskriminering, arbetstagares rättigheter, rätten till hälso- och sjukvård, rätten till ett effektivt rättsmedel och opartisk domstol. EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna är sedan 2009 en del av EU:s fördrag.  Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-länderna tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

RIF-rådet

Rådet (rättsliga och inrikes frågor), också kallat RIF-rådet, utvecklar samarbete och gemensamma strategier för olika gränsöverskridande frågor i syfte att bygga upp ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa. Rådet antar bland annat – för det mesta tillsammans med Europaparlamentet – lagstiftning som ska slå vakt om grundläggande rättigheter och se till att människor kan röra sig fritt i hela EU och att medborgarna är väl skyddade.
Källa: Europeiska unionens råd