Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen beslutar om stöd till Globala miljöfonden

Publicerad

Regeringen fattar idag beslut om att bidra med drygt två miljarder kronor till den sjunde påfyllnaden av den Globala miljöfonden (GEF 7). Sverige ökar därmed sitt bidrag till fonden med drygt 50 % för perioden 2018–2022 jämfört med perioden 2014–2018. Därmed är Sverige den sjätte största givaren totalt samt största givare per capita. Totalt uppgick påfyllnaden till 34 miljarder kronor (4,1 miljarder USD). Beslutet ligger i linje med vad regeringen tidigare aviserat i BP18.

Stödet till den Globala miljöfonden förväntas bidra till en fördubbling av de globala utsläppsminskningarna. Beslutet innebär att Sverige fortsätter att vara en ledande röst i det globala miljö- och klimatarbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Genomförandet av GEF 7 kommer innebära ökad integration och stärkande av synergier i det globala klimat- och miljöarbetet, ökade satsningar på biodiversitet, kemikalier och avfall samt hav och bekämpning av marin nedskräpning och plaster. Samarbetet med den privata sektorn är centralt och kommer skapa en hävstångseffekt som tillgängliggör mer resurser för att uppnå globala klimat- och miljömål.

Det globala samarbetet är centralt för att möta de utmaningar vi ser framför oss på miljöområdet. Det gäller inte minst när vi talar om kemikalier där vi ser stora möjligheter att fasa ut kvicksilver och andra särskilt farliga ämnen. Sveriges stöd till den Globala miljöfonden är därför viktigt för framtiden, säger miljöminister Karolina Skog

Den överenskomna resursförstärkningen för GEF 7 under nästa fyraårsperiod (2018–2022) förväntas kunna bidra till:

  • dubbelt så stora utsläppsminskningar
  • att närmare 50 % mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre
  • att mer än 100 000 ton av långlivade organiska föroreningar, kvicksilver och andra farliga kemikalier fasas ut
  • att nästan fyra miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer

GEF bildades 1991 och har i uppdrag att bidra till globala miljönyttigheter genom finansiellt stöd till miljö- och klimatinsatser i utvecklingsländer. Fonden är en gemensam finansiell mekanism för FNs Klimatkonvention (UNFCCC) och fyra världsomfattande miljökonventioner dvs Konventionen för biologisk mångfald (CBD); Ökenkonventionen (UNCCD); Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs); och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Hittills har fonden betalat ut över 14,5 miljarder USD i bidrag och mobiliserat 75 miljarder USD i samfinansiering till över 4000 projekt i 183 länder.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare för ministern för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Mobil 072 206 08 92
e-post till Jakob Lundgren