Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2019

Publicerad

Regeringen fattade i dag, den 15 november, beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Löptidsstyrningen för kronskulden slås ihop. Som en konsekvens av detta ändras kronskuldens löptidsintervall till mellan 4 och 6,5 år. Styrningen av skuldens sammansättning behålls oförändrad.

När realobligationerna introducerades på 1990-talet var strategin att låna i längre löptider än med nominella obligationer då investerare var villiga att betala en premie för att försäkra sig mot inflationschocker. Förutsättningarna har i dag förändrats och det finns inte längre finns några starka skäl att styra kronskuldslagens löptider separat.

Riksgäldskontorets kvalitativa och kvantitativa analyser visar att förhållandet mellan löptid och kostnad numer är detsamma för reala som för nominella obligationer, vilket innebär att det inte längre finns skäl att styra löptiden för de två skuldslagen separat. Ett gemensamt styrmått för kronskulden skulle också ge en bättre överblick av risknivån i den samlade kronskulden och att styrintervallet kan minskas. Löptiden är en av flera faktorer som påverkar statsskuldens förväntade kostnad och risk.

Sammanfattning av riktlinjer för 2019

Löptiden (i termer av duration) för skuldslagen ska styras mot:

  • Valutaskuld: 0‒1 år
  • Kronskuld: 4–6,5 år

Statsskuldens sammansättning ska styras mot:

  • Valutaskuld: Minskning med högst 30 miljarder kronor per år
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel

Bakgrund
Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaderna för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Ansvaret för att målet uppnås delas mellan regeringen och Riksgäldskontoret. Regeringen styr den övergripande risknivån i de årliga riktlinjebesluten, medan Riksgäldskontoret ansvarar för att upplåning och förvaltning görs inom ramen för riktlinjerna och i enlighet med målet. Till grund för beslutet ligger bl.a. Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer.

Återrapportering av måluppfyllelsen lämnas till riksdagen vartannat år i form av en skrivelse. Nästa utvärdering kommer att lämnas till riksdagen i april 2020.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Nielsen
Departementsråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 15 52
e-post till Thomas Nielsen, via registrator