Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Publicerad

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg har idag, torsdagen den 10 januari, överlämnat betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Utredaren Gunilla Malmborg har haft i uppdrag att se över assistansersättningen och delar av LSS. Syftet med uppdraget har varit att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

– Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och de behöver därför vara flexibla och kunna ge ett sammanhållet stöd, säger Gunilla Malmborg.

Utredningen föreslår att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans medan kommunerna ska vara huvudman för de nya LSS-insatser som föreslås.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser. En av dem benämns personlig service och boendestöd och ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

En annan ny insats som föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen.

Den tredje nya insatsen benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.   

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.

– Jag har idag tagit emot LSS-utredningen. LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. LSS-utredningen tillsattes för att få till en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning. Utredningen föreslår bland annat ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Klicka här för att ta del av hela utredningen.

Klicka här för att se pressträffen utan teckenspråkstolkning.

Presskontakt

Anders Viklund
Huvudsekreterare
Telefon 08-405 38 40‬
e-post till Anders Viklund