Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat

Publicerad Uppdaterad

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en granskning av Sveriges politik för integration av utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan. I en ny rapport riktas 20 rekommendationer till Sverige inom områdena det fria skolvalet, undervisningskapacitet, språkträning samt ledarskap för mångfald.

– OECD har gjort ett gediget arbete med den här rapporten. Det är bra att få ett kvitto på att vi är på rätt väg. Samtidigt bekräftar OECD min bild av att Sverige bör göra mer för att blanda elever från olika bakgrund, säger utbildningsminister Anna Ekström.

OECD råder bland annat Sverige att motverka det fria skolvalets negativa effekter på segregationen genom att införa särskilda kvoter för socioekonomiskt missgynnade elever. Det bör kompletteras med förstärkt skolpeng för dessa elever samtidigt som incitamenten för fristående skolor att ta emot nyanlända elever stärks.

I likhet med Januariavtalet framhåller OECD betydelsen av att fler karriärtjänster riktas till skolor som arbetar utifrån svåra förutsättningar. Men OECD rekommenderar Sverige att bredda gruppen av skolor som får extra tilldelning av karriärtjänster till att inte enbart omfatta utanförskapsområden. Ett mer träffsäkert sätt för att fördela dessa tjänster till de skolor som har de svåraste förutsättningarna bör i stället införas. De lärare som arbetar på dessa skolor bör dessutom få förkortad undervisningstid och mer tid för förberedelser, kollegialt samarbete och föräldrakontakter.

OECD understryker också betydelsen av att läroplanens skrivningar om mångkulturell medvetenhet tillämpas i alla skolor över hela landet. Det är viktigt att lärarna är medvetna om de signaler de sänder när de väljer teman, exempel och lyfter fram människor. De bör bidra till att ge positiva budskap till alla elever oavsett ursprung om vilka de är och vilka de kan bli i framtiden.

Rapporten ingår i det av Sverige prioriterade OECD-projektet Strength through Diversity och Sverige är det första landet som beställt en fördjupad studie inom ramen för detta projekt.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00