Pressmeddelande från Miljödepartementet

Genomförande av ny EU-lagstiftning på elmarknadsområdet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att återkomma med författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet.

I uppdraget ingår också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna: elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 november 2019.

Bakgrunden till regeringens beslut är EU-kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa från 2016 där de fyra rättsakterna som nämns ovan ingår. Förhandlingarna om rättsakterna är nu i praktiken avslutade. Europaparlamentet och rådet antas besluta rättsakterna i början av 2019. Det omarbetade elmarknadsdirektivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00