Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige

Publicerad

I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige.

– Rättsläget när det gäller omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige är i dagsläget oklart. Det handlar om en ingripande åtgärd och därför är det viktigt att socialnämndens befogenhet tydliggörs, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom förslagen i lagrådsremissen tydliggörs att socialnämnden får omedelbart omhänderta barn, det vill säga personer under 18 år, även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallad LVU. Syftet med förslagen i lagrådsremissen är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU, om förutsättningarna för tvångsvård finns.

Omhändertagandet upphör att gälla när utländsk myndighet har vidtagit de åtgärder som den anser lämpliga eller som situationen kräver.

Förslagen föreslås träda ikraft 1 september 2019.

Bakgrund

I juni 2015 lämnade Utredningen om tvångsvård för barn och unga sitt slutbetänkande, Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). I betänkandet behandlas bland annat frågan om omedelbart omhändertagande av barn och unga som inte har hemvist i Sverige. En utredning tillsattes för att se över frågan närmare, vilket resulterade i promemorian Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49). Nuvarande lagrådsremiss tar sin utgångspunkt i de förslag som presenteras i promemorian.

Presskontakt

Joakim Spångberg
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir lagrådsremissen tillgänglig digitalt?

Lagrådsremissen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter