Pressmeddelande från Socialdepartementet

15 miljoner till Socialstyrelsen för arbetet med psykisk hälsa

Publicerad

Regeringen satsar 15 miljoner kronor på insatser för bättre psykisk hälsa. Syftet med uppdraget till Socialstyrelsen är att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården i landets kommuner och landsting.

– En av samhällets viktigaste utmaningar är att bryta den psykiska ohälsan. Det är ett arbete som kräver insatser från, och samverkan mellan, flera olika samhällsaktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

Trots att hälsan i Sverige generellt sett är god har förekomsten av psykisk ohälsa ökat sedan början av 1990-talet. I befolkningen som helhet lider cirka 15 procent av männen och 21 procent av kvinnorna av nedsatt psykiskt välbefinnande i någon form. Det finns en tydlig tendens att ungdomar, i ökande utsträckning, är nedstämda, oroliga, har svårt att sova samt har andra psykosomatiska besvär.

Socialstyrelsen ska inom regeringsuppdraget stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå, till exempel genom samverkan med regionala stödstrukturer. Dessa stödstrukturer samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Syftet är att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2021 och en delredovisning ska lämnas senast den 30 april 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter