Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i regleringsbreven för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten

Publicerad

– Regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda till 2024 fortsätter med oförminskad kraft. Det är en tuff och viktig utmaning för hela myndigheten. Vid sidan av uppdraget att växa som organisation och öka attraktiviteten i polisyrket pekar vi på ett antal områden som behöver extra fokus framöver. Det handlar bland annat om att stärka upp gränskontrollverksamheten och polisens närvaro i hela landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I december beslutade regeringen om regleringsbrev för 2019 avseende alla myndigheter. Antalet uppdrag och återrapporteringskrav var då begränsade eftersom besluten fattades av en övergångsregering. I de nu beslutade ändringsbreven har regeringen haft möjlighet att utveckla sina styrsignaler och ge myndigheterna nya uppdrag samt kompletteringar av redan befintliga.

Utöver de uppdrag som Polismyndigheten fick i det ursprungliga regleringsbrevet för 2019 får myndigheten nu också uppdrag gällande bland annat följande:

Polismyndigheten ska under 2019 göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att kunna bedriva en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid yttre gräns under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även fortsätta att utveckla sin beredskap och förmåga att vid behov bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Handläggningstiderna för vapenärenden inom Polismyndigheten behöver bli kortare. Myndigheten ska därför redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka myndighetens hantering av vapentillstånd.

Polismyndigheten ska fortsatt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en långsiktig och tydlig polisiär närvaro i hela landet. Myndigheten ska också redovisa i vilken omfattning det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att stärka samverkan med andra aktörer i samhället gällande brottsofferarbetet.

Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism.

Polismyndighetens anslag för 2019 har ökats i enlighet med den budget som riksdagen har beslutat om. Myndigheten ska redovisa de särskilda åtgärder som i samråd med berörda parter har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket och förbättra villkoren. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att göra Polismyndigheten än mer attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024.

Dessutom får Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett gemensamt uppdrag att analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Myndigheterna ska lägga särskild uppmärksamhet på att analysera och beskriva utvecklingen gällande utredningar av sexualbrott (inklusive våldtäkter), brott mot barn samt brott i nära relation. Myndigheterna ska också beskriva vilka åtgärder som vidtas för öka förutsättningarna för uppklaring av brott med hedersmotiv.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regleringsbrev

Regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats. Ändringsbreven publiceras inom kort.