Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd kvalitet på barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla kvaliteten på den psykiatriska heldygnsvården för barn. Detta genom att bland annat ta fram och sprida kunskapsstöd, metoder och arbetssätt till hälso- och sjukvårdspersonal. En viktig del i uppdraget är ett systematiskt kvalitetsarbete för att undvika tvångsåtgärder.

– De som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin måste kunna ge barnen bästa möjliga bemötande. De måste även kunna ge vård som utgår från det enskilda barnets behov och rättigheter, och så långt som möjligt undvika tvångsåtgärder, säger socialminister Lena Hallengren.

I december 2016 gavs den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn.

Utifrån utredningens förslag ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och öka kvaliteten i den psykiatriska hel­dygns­vår­den, inklusive den psykiatriska tvångsvården, för barn. Myndigheten ska bidra till en ökad kvalitetsutveckling, ett stärkt barnrättsperspektiv och ökad rättssäkerhet.

Regeringen vill att vissa frågor särskilt ska belysas i arbetet, bland annat bemötandefrågor och systematiskt kvalitetsarbete för att undvika tvångsåtgärder. Uppdraget ska vara långsiktigt och bedrivas under en fyraårsperiod och därefter vara integrerat i myndighetens ordinarie verksamhet.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 10 miljoner kronor 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor under 2020, 8 miljoner kronor under år 2021 samt 8 miljoner kronor år 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den sista november 2022.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00