Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen fortsätter satsningen på brottsförebyggande insatser

Publicerad

I mars 2017 presenterade regeringen ett nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. För att följa upp arbetet ger regeringen nu 13 myndigheter i uppdrag att redovisa sina insatser på området.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete. Under förra mandatperioden genomförde regeringen en omfattande brottsförebyggande satsning, som bland annat inkluderade medel och uppdrag till Brå och länsstyrelserna. Det nationella programmet Tillsammans mot brott samlar regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika politikområden och syftar även till att öka kunskaperna på området och stimulera samverkan mellan olika aktörer. Individinriktade insatser såsom föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete är några av de insatser som nämns i programmet. Det kan också handla om hur näringsliv, polis och kommun kan samverka kring trygghetsfrågor i offentlig miljö, exempelvis genom förbättrad utomhusbelysning eller kamerabevakning på en brottsutsatt plats.

– Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att rättsväsendet ska klara upp fler brott och få ett slut på det grova våldet, men vi måste fortsätta förstärka det brottsförebyggande arbetet. Rikspolischefen har rätt när han säger att samhället behöver sluta upp bakom polisen för att få ner skjutvapenvåldet och strypa nyrekryteringen till gängen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen ger nu 13 myndigheter i uppdrag att redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för det brottsförebyggande arbetet. I uppdraget ingår även att myndigheterna ska bedöma eventuella effekter av de insatser som genomförts. Detta blir ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete att utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Myndigheternas redovisningar ska vara regeringen tillhanda senast den 1 september 2019.

Berörda myndigheter i nuläget

Barnombudsmannen
Bolagsverket
Ekobrottsmyndigheten
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Tullverket

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.