Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tydligare regler för att säkerställa fri rörlighet för varor

Publicerad

Idag antar ministerrådet en ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Inom EU gäller fri rörlighet för varor, grundregeln är att en vara som säljs i enlighet med lagkraven i ett EU-land och där gemensamma lagkrav inte har tagits fram på europeisk nivå, ska kunna säljas fritt i hela EU utan att behöva anpassas. Denna grundregel, även kallad principen om ömsesidigt erkännande är grundläggande för en välfungerande inre marknad.

I vissa fall får myndigheter avvika från grundregeln och kräva att nationella produktregler följs, till exempel för att skydda hälsa och säkerhet. Idag finns redan ett regelverk med bestämmelser om företagens och myndigheternas skyldigheter när de vill avvika från grundregeln och förbjuda en vara som lagligen säljs i annan medlemsstat.

Den nya förordningen syftar till att förbättra och tydliggöra reglerna med rutiner om hur myndigheter ska förhålla sig till grundregeln inför en bedömning av om en vara ska förbjudas från marknaden.

Det blir också enklare för företag som vill sälja sina varor i flera länder inom EU.  Om ett företag till exempel säljer en vara i Tyskland enligt landets nationella regler och även vill sälja varan i Sverige så kan företaget frivilligt välja att upprätta ett dokument med en slags försäkran. Företaget kan sedan visa upp denna försäkran i kontakt med svenska myndigheter.

Redan idag finns stöd och information att få om vilka nationella produktregler som finns. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som bistår företag i behov av stöd och information.

  • En välfungerande inre marknad är viktig för att säkra EU:s internationella konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen här i Sverige. Den nya förordningen innehåller tydligare regler och är ett viktigt steg för att säkerställa den fria rörligheten för varor, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Förordningen kommer att börja tillämpas om ett år.

Presskontakt