Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Vice statsminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth tar emot Klimatpolitiska rådets rapport

Publicerad

Den 21 mars tar vice statsminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Klimatpolitiska rådets rapport.

Klimatpolitiska rådet är en oberoende expertmyndighet med uppdrag att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Den 21 mars överlämnar rådet sin rapport med en analys och bedömning av hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

− Jag är mycket glad och förväntansfull när nu Klimatpolitiska rådet lämnar sin första riktiga rapport. Vi står inför en aldrig tidigare skådad utmaning i att radikalt minska klimatutsläppen på kort tid, och samtidigt bygga ett fossilfritt välfärdssamhälle. Det är en styrka att Klimatpolitiska rådet med sin breda och oberoende expertkunskap gör en genomlysning av utvecklingen och behovet av åtgärder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I årets rapport har Klimatpolitiska rådet valt att fokusera på transportsektorn som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sedan 2017 har Sverige ett nationellt mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, exklusive utsläpp från flyg.

− Nu gör vi den största satsningen på järnvägen i modern tid samtidigt som transportsektorn ställer om till bättre drivmedel. Vi flyttar gods från lastbil till tåg och sjöfart och satsar på ny klimatsmart teknik. Den omställning som nu görs inom transportsektorn har bara börjat. Jag är hoppfull inför framtiden. Tillsammans med branschen ställer vi om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Klimatpolitiska rådet inrättades 1 januari 2018 och består av ordförande Ingrid Bonde, vice ordförande Johan Kuylenstierna och sex ledamöter som är ledande experter inom olika klimatrelaterade discipliner i universitets- och forskarvärlden.

Klimatpolitiska rådet utgör tillsammans med klimatlagen och klimatmålen delar av det klimatpolitiska ramverket, som tagits fram och beslutats i en bred parlamentarisk överenskommelse i riksdagen. Rådet har bland annat i uppdrag att varje år senast den sista mars lämna en rapport till regeringen med en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen. Klimatpolitiska rådets rapport kommer att utgöra ett av flera underlag för regeringens arbete med en klimatredovisning och en klimatpolitisk handlingsplan, som man enligt klimatlagen ska lämna till riksdagen under året.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00