Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt lagförslag om omhändertagande av barn utan hemvist i Sverige

Publicerad

Socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om vård enligt LVU. Det föreslår regeringen i en proposition. Typiskt sett gäller det fall då barn inte har sin hemvist i Sverige.

– Rättsläget är idag oklart när det gäller omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige och där svenska domstolar saknar behörighet att besluta om beredande av vård. Det handlar om en ingripande åtgärd för den unge och därför är det viktigt att socialnämndens befogenhet är tydlig, säger socialminister Lena Hallengren.

Förslagen i propositionen syftar till att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallad LVU, om förutsättningarna för tvångsvård finns. Det förtydligas i LVU att den som är under 18 år kan omedelbart omhändertas även då svenska domstolar inte är behöriga att fatta beslut om beredande av vård.

Förslagen kan bli aktuella för barn i flera olika situationer. Det kan till exempel röra sig om barn med missbruksproblem, barn i kriminalitet eller barn som utsätts för våld i hemmet.

Regeringen väljer att i propositionen följa Lagrådets förslag fullt ut. Lagrådet föreslog bland annat att de nya bestämmelserna ska placeras i en egen paragraf. Lagrådet föreslog även att den unge ska kunna vara fortsatt omhändertagen för tillfällig vård under högst ett år i följd, såvida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 september 2019.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Bakgrund

I juni 2015 lämnade Utredningen om tvångsvård för barn och unga sitt slutbetänkande, Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). I betänkandet behandlas bland annat frågan om omedelbart omhändertagande av barn och unga som inte har hemvist i Sverige. En utredning tillsattes för att se över frågan närmare, vilket resulterade i promemorian Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49). Nuvarande proposition tar sin utgångspunkt i de förslag som presenteras i promemorian.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00