Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen föreslår förstärkt skydd för skyddsobjekt

Publicerad

I en lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 8 april föreslås ändringar av skyddslagens bestämmelser för att ge skyddsvärd verksamhet förstärkt och förbättrat skydd. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Skyddsvakter får ingripa mot drönare

Förslaget förtydligar och utökar möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt. Om inte andra metoder räcker till föreslås skyddsvakterna få använda våld mot farkosten.

Fler skyddsobjekt

I den befintliga skyddslagen (2010:305) räknas möjliga skyddsobjekt upp. Regeringen vill utöka den listan med andra skyddsvärda verksamheter: posthantering, alarmering, livsmedelsförsörjning och försörjning av andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Fartyg som används för transport av kärnämnen och vissa militära fordon ska också kunna bli skyddsobjekt.

Utökade möjligheter att besluta om skyddsobjekt vid yttre hot

När Sverige är i krig eller när regeringen beslutat om höjd beredskap är det enligt gällande lag möjligt att fatta beslut om att också göra andra byggnader, anläggningar och områden till skyddsobjekt än de som räknas upp i skyddslagen. I lagrådsremissen föreslår regeringen att den möjligheten ska utökas så att regeringen kan fatta såna beslut också i övrigt när en förändrad hotbild innebär att yttre hot måste kunna hanteras.

Ett skyddsobjekt är en byggnad, en anläggning ett område eller ett objekt som har beviljats förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller andra grova brott. Vad som är ett skyddsobjekt kan länsstyrelserna, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller regeringen besluta om.

Kontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson