Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Skrivelse till riksdagen om ett förändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Publicerad

Idag har regeringen beslutat att skicka skrivelse 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på hur prisregleringen av brev bör förändras för att det långsiktigt och i hela landet ska finnas en samhällsomfattande posttjänst.

- Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. De ändrade kommunikationsmönster som användningen av ny teknik leder till innebär förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och offentliga institutioner. Denna omställning påverkar samhället i grunden och processen kan inte antas avstanna inom överskådlig tid. Prisregleringen i postförordningen behöver därför ändras för att skapa nödvändiga förutsättningar för en mer långsiktigt hållbar posttjänst, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Postförordningen innehåller en prisregling av höjningen på portot av enstaka postförsändelser inom landet, ett s.k. prishöjningstak. Det regeringen nu gjort är att ta ett beslut om att lämna en skrivelse till riksdagen där regeringen informerar riksdagen om sin syn på hur detta prishöjningstak bör förändras.

2015 års postlagsutredning utredde prisregleringen och föreslog en förändring av regleringen som möjliggör att ett basutbud av posttjänster kan tillhandahållas till rimliga priser även när brevvolymerna faller och marginalkostnaderna ökar.

Samtidigt som regeringen lämnar sin skrivelse till riksdagen remitteras ett PM med regeringens förslag till förordningsändring till berörda instanser.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson