Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.

I januari 2016 beslutade regeringen om en arbetsmiljöstrategi för perioden 2016–2020. Arbetsmiljöstrategin är uppdelad i tre prioriterade områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

• Ett hållbart arbetsliv

• Psykosocial arbetsmiljö

Inom de tre prioriterade områdena finns konkreta åtgärder, främst i form av uppdrag till Arbetsmiljöverket.

Under strategiperioden har regeringen inrättat ett dialogforum för
arbetsmiljöfrågor tillsammans med arbetsmarknadens parter. Under våren 2018 gjordes en halvtidsavstämning av strategin tillsammans
med arbetsmarknadens parter. I samband med halvtidsavstämningen
beslutade regeringen om ytterligare uppdrag till Arbetsmiljöverket och
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Utvärderingen formar ny strategi

I det utvärderingsuppdrag som regeringen nu har gett Statskontoret, ska man analysera i vilken utsträckning utformningen av strategin har gett förutsättningar för att nå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Resultatet ska utgöra ett underlag för regeringens utformning av en ny arbetsmiljöstrategi. Statskontoret ska därför även lämna rekommendationer på hur en ny arbetsmiljöstrategi kan utformas och fungera som ett effektivt styrmedel som främjar ett ändamålsenligt och långsiktigt arbete med arbetsmiljöpolitiken. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 14 februari 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.