Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Storsatsning på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

Publicerad

Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö i vårändringsbudgeten, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna. Regeringens förslag till vårändringsbudget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– När vi satsar på vårt miljö- och klimatarbete satsar vi på framtiden. Riksdagens beslutade budget för 2019 innebar kraftiga nedskärningar av miljöanslagen och det har fått kännbara negativa konsekvenser. Regeringen gör nu omfattande investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Minskad klimatpåverkan

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. Därför föreslår regeringen att Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Totalt uppgår stödet till 1,5 miljarder kronor för 2019.

– Nu bygger vi det hållbara samhället och då behöver Sverige ställa om till fossilfrihet. Klimatklivet har möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet. Nu tillför vi medel så att fler kan söka stöd och påbörja sin klimatomställning, säger Isabella Lövin.

Bevarad och tillgänglig natur

Det finns fortfarande ett stort behov av att långsiktigt skydda till exempel värdefulla skogar och marina områden.

– Vi behöver stärka den biologiska mångfalden och möjligheterna till ett rikt friluftsliv. Vi tillför nu medel så att mer värdefull natur kan skyddas och värnas för framtiden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen satsar också 12 miljoner kronor för att minska de negativa effekterna av översvämningsmygg för boende och besökande i drabbade områden. Satsningen gör det även möjligt att öka takten för att ta fram långsiktiga alternativa lösningar på problemen med översvämningsmygg.

För att kunna genomföra satsningarna tillför regeringen också 10 miljoner kronor till Naturvårdsverket förvaltningsanslag.

Renare vatten och hav

För att stärka arbetet med ren havs- och vattenmiljö föreslås en ökning med 200 miljoner kronor. Av dessa medel ska 120 miljoner framförallt gå till insatser mot övergödning, bland annat förstärks lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA).

För att stärka arbetet med sanering av förorenade områden för en renare havs- och vattenmiljö ökas anslaget till sanering med 40 miljoner kronor. De medlen kommer gå till att komma åt de ansamlingar av miljögifter som finns i förorenade vattendrag, sjöar- och havsbottnar i Sverige.

– Längs med svenska kuster finns hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Läcker de ut riskerar de att skada såväl växter som djur och människor. Det är viktigt att arbetet med miljöfarliga vrak och förorenade sediment i våra havs- och vattenmiljöer stärks, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Miljöövervakningen är avgörande för att kunna sätta in effektiva åtgärder, bland annat för att skydda våra hav och vatten. Därför stärker regeringen miljöövervakning med 40 miljoner kronor under 2019.

Satsningen på två miljarder omfattar inte enbart medel från utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. I summan inkluderas även investeringsstödet till solceller (utgiftsområde 21 Energi), satsningar på internationell tågtrafik (utgiftsområde 22 Kommunikationer), och markersättning till skogsägare (utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel).

Sänkta anslagsnivåer

I den av riksdagen antagna budgeten gjordes en ökning av anslaget till internationella klimatinvesteringar med 80 miljoner kronor. Medlen skulle användas för internationella klimatinvesteringar genom mekanismen för ren utveckling (CDM) och Parisavtalets samarbetsmekanismer. Regeringen gör bedömningen att den anslagsnivå som föreslogs i budgetpropositionen för 2019 var väl avpassad i förhållande till ändamålet, och regeringen drar därför tillbaka ökningen på 80 miljoner kronor.

En del av finansieringen av de nationella klimatinvesteringarna i vårändringsbudgeten kommer från att regeringen nu tar bort den särskilda anslagsposten för teknikneutral laddinfrastruktur på 50 miljoner. Investeringar till laddinfrastruktur kan ske inom ramen för Klimatklivet, där regeringen gör en stor satsning.
Regeringen minskar anslaget för klimatanpassning, som får användas för exempelvis kunskapshöjande insatser och skredsäkring, med 55 miljoner kronor för 2019. Samtidigt satsar regeringen 55 miljoner kronor på kommunernas möjlighet att förebygga klimatrelaterade olyckor.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.