Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare satsningar i vårändringsbudgeten

Publicerad

Vid dagens pressträff om regeringens vårbudget berättar finansminister Magdalena Andersson om sju ytterligare satsningar som regeringen vill genomföra i år. Det handlar bland annat om förstärkt industrikliv, mer pengar till bredbandsutbyggnad och ökade anslag till Jämställdhetsmyndigheten.

Förstärkt Industrikliv

Industiklivet handlar om att underlätta för industrin att minska de processrelaterade utsläppen av växthusgaser och utveckla klimatsmarta lösningar och jobb. Regeringen föreslår att Industriklivet förstärks med 100 miljoner kronor under 2019.

Fortsatt utvecklad exportstrategi

Den svenska exporten bidrar till 1,4 miljoner jobb i Sverige. Genom att fortsätta utveckla den nuvarande exportstrategin, och avsätta 65 miljoner kronor extra under året för export- och investeringsfrämjande åtgärder, vill regeringen stärka svenska företags export och internationalisering. Särskilt fokus kommer läggas på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Extra pengar för bredband i hela landet

För att underlätta bredbandsutbyggnaden och därmed öka möjligheterna att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s senast 2020 avsätts 100 miljoner kronor extra i år för ändamålet. Därutöver avsätts 100 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad genom satsningarna kopplade till landsbygdspropositionen.

Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

I december fattade riksdagen beslut om att halvera Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsanslag 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Anslaget skulle användas för att avveckla myndigheten till den 31 december i år. Regeringen anser dock att Jämställdhetsmyndigheten inte ska avvecklas och föreslår därför att myndigheten tillförs 40 miljoner kronor 2019.

Stärkta insatser för att främja utrikes födda kvinnors företagande

Regeringen avsätter 10 miljoner kronor extra i år för att stärka Tillväxtverkets arbete för att främja utrikes födda kvinnor att starta företag. Tillväxtverket fick 2018 ett uppdrag där medel bland annat beviljats till projekt som erbjuder mentorskapsprogram och rådgivning.

Statligt bidrag till kulturskolan återinförs

Regeringen vill återinföra ett statligt bidrag till de kommunala kulturskolorna. Bidraget som omfattar 50 miljoner kronor i år används bland annat till att bredda utbudet inom kulturskolorna och att nå nya grupper.

Fortsatt fri entré vid statliga museer

Vårt gemensamma kulturarv ska vara tillgängligt för fler. Med all den kunskap som finns samlad på våra museer är det viktigt att så många som möjligt upplever att museerna är till för dem. För att bibehålla den fria entrén föreslår regeringen att de statliga museimyndigheterna tillförs 60 miljoner kronor i år.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00