Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny kraftig höjning av biblioteksersättningen

Publicerad

Författare, illustratörer och fotografer vars verk lånas ut på bibliotek får högre ersättning när biblioteksersättningen nu höjs. Det är en del av regeringens politik för att stärka kulturskapares villkor.

– Våra bibliotek är otroligt viktiga för demokratin, yttrandefriheten och kulturen i hela Sverige och för mig är det självklart att författare, illustratörer och fotografer ska få rimlig ersättning när deras verk lånas ut. Därför gör regeringen återigen en kraftig höjning av ersättningen, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Biblioteksersättningen höjs med 5,7 miljoner kronor 2020 och ytterligare 3,8 miljoner kronor 2021, motsvarande en höjning med 5,5 procent jämfört med 2019. Detta är en följd av att regeringen höjer biblioteksersättningens grundbelopp med 12 öre per utlån för 2020, och med ytterligare 4 öre för 2021.

– En stark biblioteksersättning skapar också möjligheter för konstnärlig utveckling och förnyelse. Det här är en viktig pusselbit för att stärka författares och konstnärers villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Beslutet gäller för avtalsperioden 2020-2021 och bygger på en överenskommelse mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens organisationer.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Biblioteksersättningen

Biblioteksutlåning får enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ske utan samtycke från upphovsmännen och utan ersättning. Upphovsmän har dock rätt till biblioteksersättning som kompenserar för det samhälleliga utnyttjandet som den fria utlåningen innebär. Riksdagen har beslutat (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117) att de litterära upphovsmännen ska ersättas för att deras verk lånas ut vid folk- och skolbibliotek. Biblioteksersättningen ska bidra till att förbättra de litterära upphovsmännens ekonomiska villkor. Förordningen (1962:652) innehåller bestämmelser om biblioteksersättningen och om Sveriges författarfond.