Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt regelverk för värdepappersbolag ska utredas

Publicerad

Regeringen har idag gett utsett justitierådet Ann-Christine Lindeblad till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till lagändringar i svensk rätt för att genomföra EU:s nya regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag.

Inom kort förväntas EU besluta om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse, men som inte har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Idag omfattas dessa bolag av det regelverk om kapitaltäckning som banker och andra kreditinstitut lyder under.

I och med det nya EU-regelverket får värdepappersbolag som inte är systemviktiga ett eget mer anpassat regelverk. Systemviktiga värdepappersbolag kommer även fortsättningsvis lyda under det befintliga regelverket för banker och andra kreditinstitut.

Den särskilda utredaren får därför i uppdrag att lämna förslag till lagändringar som följer av det pågående arbetet inom EU och som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen och i svensk rätt genomföra det nya EU-direktivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johanna Demander
Biträdande enhetschef/Finansdepartementet
Telefon 08-405 36 34
e-post till Johanna Demander, via registrator