Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Proposition om förstärkt skydd för skyddsobjekt överlämnad till riksdagen

Publicerad

Regeringen överlämnade den 27 maj en proposition till riksdagen om förstärkt och förbättrat skydd för skyddsvärd verksamhet. Bland annat utökas de möjliga skyddsobjekt som räknas upp i skyddslagen med ytterligare skyddsvärd verksamhet och skyddsvakter ges förtydligade och utökade möjligheter att ingripa mot obemannade farkoster. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Regeringen föreslår i propositionen Skyddsobjekt och obemannade farkoster (prop. 2018/19:127) vissa ändringar och kompletteringar av skyddslagens (2010:305) bestämmelser. Möjliga skyddsobjekt kompletteras med ytterligare skyddsvärda verksamheter som posthantering, alarmering, försörjning med livsmedel och andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap samt vissa militära fordon. Dessutom föreslås att fartyg som används för transport av kärnämnen, såsom fartyget Sigrid, ska kunna vara skyddsobjekt.

I propositionen föreslår regeringen också att möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt ska förtydligas och utökas.