Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen kraftsamlar kring artificiell intelligens och öppna data

Publicerad

Idag, den 2 maj, har regeringen beslutat om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft.

- Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

- Vi har stora mängder högkvalitativa data i Sverige. Genom att öppna upp tillgången till datan, skapar vi nya möjligheter för till exempel minskad energianvändning, bättre behandlingsmetoder och kortade handläggningstider, avslutar Ygeman.

Öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. DIGG ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Särskilt fokus ska läggas på säkerhet, inklusive god informationssäkerhet, sekretess och integritetsskydd.

DIGG ska rapportera underlaget för artificiell intelligens senast den 31 december 2019 samt lämna en delrapport med handlingsplan för offentliga öppna data, senast den 31 mars 2020.

Utredningsuppdrag om PSI-direktivet

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger anledning till. Utredaren ska bl.a. analysera behovet av författningsändringar och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Uppdrag till Lantmäteriet om att analysera konsekvenser av avgiftsfritt tillgängliggörande av värdefulla datamängder

Regeringen ger även Lantmäteriet i uppdrag att identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöras enligt PSI-direktivet och vilka aktörer som kan komma att omfattas av kravet att tillgängliggöra sådana data. Lantmäteriet ska även analysera och redovisa budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra myndigheters värdefulla datamängder avgiftsfritt. I uppdraget ingår även att analysera och redovisa de samhällsekonomiska nyttorna som ett sådant tillgängliggörande kan ge.

Uppdraget ska slutredovisas den 17 januari 2020.

Rättelse:
Rubriceringen av uppdraget till Lantmäteriet har korrigerats

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta: PSI-direktivet

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).