Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Schysstare arbetsvillkor på fiskefartyg ska genomföras

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som innehåller förslag på lagändringar för schysstare villkor på fiskefartyg. Lagändringarna är en följd av ett EU-direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Sverige uppfyller redan en större del av kraven, men vissa lagändringar behöver göras.

- Att Sverige redan i dag uppfyller en större del av kraven visar att fiskerinäringen sedan tidigare gjort mycket för att skapa goda arbetsvillkor ombord sina fartyg. På hela arbetsmarknaden och på alla arbetsplatser behöver vi ändå göra mer för att öka och förbättra tryggheten och säkerheten ombord. Att genomföra EU:s direktiv är ett led i detta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I propositionen lämnas förslag på krav om ett nytt certifikat för vissa fiskefartyg för att underlätta kontrollen av att kraven på arbets- och levnadsförhållandena uppfylls. Det införs också vissa bestämmelser om bostads- och fritidsmiljön samt minimiålder.

Lagförslagen är ett led i genomförandet av EU-direktivet som också kommer att genomföras genom kommande ändringar i förordningar och myndighetsföreskrifter.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta:

EU-direktivet (EU 2017/159) innehåller regler om flera olika ämnen som rör fiskares arbetssituation, t.ex. minimiålder, läkarundersökningar och arbetsmiljön ombord.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.