Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta regler mot skatteplanering och nya anståndsregler

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om två lagrådsremisser som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Det ena förslaget innebär att de så kallade hybridreglerna utökas och hindrar fler situationer där olikheter i länders lagstiftning utnyttjas i gränsöverskridande upplägg för att undkomma skatt. Det andra förslaget innebär bland annat utvidgade möjligheter till anstånd med betalning av skatt vid utflyttningssituationer.

- Avancerade skatteupplägg med enda syfte att komma undan skatt ska stoppas. Det ska bli svårare att utnyttja olikheterna i länders lagstiftningar för att sko sig. Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU kan användas för att komma åt fusk och skatteplanering, säger finansminister Magdalena Andersson.

Så kallade hybrida missmatchningar gör det möjligt för exempelvis företag i intressegemenskap med företag i andra länder att utnyttja skillnader i ländernas lagstiftning i skatteplaneringssyfte.

Förslaget om att utöka hybridreglerna innebär bland annat att fler situationer med hybrida missmatchningar ska omfattas av svenska skatteregler och att hybridreglerna ska tillämpas på även andra utgifter än ränteutgifter. Förslaget är utformat för att inte påverka förutsättningarna för företag som inte använder sig av den här typen av aggressiv skatteplanering och kompletterar tidigare lagstiftningsåtgärder på området.

Dessa bestämmelser är ett andra steg i genomförandet av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2 och fasta driftställen) samt reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

I den andra remissen lämnas bland annat förslag om utvidgade möjligheter till anstånd med betalning av skatt vid utflyttningssituationer. Även dessa bestämmelser innebär ett genomförande av reglerna i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00